De plichten van de cliënt

Van de cliënt wordt verwacht dat hij/ zij de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie is de behandelaar in staat om betere en passendere zorg verlenen.

Het recht van de cliënt op informatie

De cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over zijn/ haar problematiek, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De behandelaar zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de cliënt die nog eens rustig kan nalezen. De cliënt beslist samen met de behandelaar wat er gaat gebeuren. In het eerste of tweede gesprek wordt met de cliënt een behandelovereenkomst gesloten. De cliënt geeft aan welke doelen hij/ zij wil bereiken. De behandelaar bespreekt met de cliënt de behandeldoelen, geeft een prognose van de haalbaarheid van het bereiken van de doelen binnen een bepaalde termijn, hoe de doelen kunnen worden bereikt en geeft een indicatie van hoe lang de behandeling zal duren. De cliënt beslist of hij al dan niet het onderzoek/ de behandeling wil (ver)volgen

Het recht van de cliënt op bescherming van zijn privacy

De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de behandelaar die de cliënt behandelt heeft inzage in de dossiergegevens die betrekking hebben op de behandeling. Cliëntgegevens mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.

Bereikbaarheid

...

Kosten en vergoedingen

Cliënten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekeningen van de individuele sessies. Deze rekening dient door de cliënt binnen 30 dagen betaald te worden. Mochten er vragen zijn over rekeningen, dan kan contact worden opgenomen met de praktijk. Indien een cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen rekening, dient hierover binnen twee weken schriftelijk of via e-mail met de praktijk contact op te worden genomen. Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij de cliënt in rekening gebracht.

Afspraken afzeggen

Wanneer een cliënt een afspraak niet na kan komen, dient deze uiterlijk 24 uur tevoren te worden afgemeld, via het nummer: 06-83006839 of via het mailadres: praktijk-bakker@outlook.com. Als u niemand aan de lijn krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk. Wij dragen als praktijk geen verantwoordelijkheid voor het onjuist afmelden door cliënten. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding van een rekening, als deze niet volgens onze voorwaarden geannuleerd is.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de behandelaar, bespreekt de behandelaar dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan een formele klacht worden ingediend bij …. (de NFG of het SKJ?) U kunt een klacht indienen via: ...

Betalingsvoorwaarden

...

Privacyverklaring

De praktijk vindt het belangrijk om zorgvuldig met gegevens van cliënten om te gaan. De toelichting hierbij is te lezen onder het kopje “privacyverklaring”.